จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

งานนักศึกษา วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 2556 ระดับประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย

วิชาการทำนา  3  ระดับ
ตารางแผนการเรียนรู้ต่อเนื่อง (กรต)

รายวิชาการทำนา ( อช 02001 )
ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายลำดับ
เรื่องที่มอบหมายให้ทำ กรต.
หัวข้อที่มอบหมายให้ทำ กรต.
วิธีการ
ศึกษาค้นคว้า
หมายเหตุ
1
ความสำคัญและประโยชน์ของข้าว
อธิบายความสำคัญและประโยชน์ของข้าว

-หนังสือ
-อินเตอร์เน็ต

2
ประเภทของการทำนา
1.อธิบายขั้นตอนการทำนาดำ
2.อธิบายขั้นตอนการทำนาหว่าน

-หนังสือ
-อินเตอร์เน็ต
-ผู้รู้/ปราชญ์

3
สายพันธ์ของข้าว
บอกชื่อสายพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในพื้นที่บริเวณที่นักศึกษาอาศัยอยู่ พร้อมทั้งบอกเหตุผล

สอบถามจากผู้รู้/ปราชญ์

4
ขั้นตอนการเพาะกล้า
อธิบายขั้นตอนการเพาะกล้า

-หนังสือ
-อินเตอร์เน็ต
-ผู้รู้/ปราชญ์

5
การดูแลรักษาข้าว
อธิบายวิธีการให้ปุ๋ย และการให้น้ำ


-หนังสือ
-อินเตอร์เน็ต
-ผู้รู้/ปราชญ์

6
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว
อธิบายวิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่พบในพื้นที่บริเวณที่นักศึกษาอาศัยอยู่


-หนังสือ
-อินเตอร์เน็ต
-ผู้รู้/ปราชญ์

7
การเก็บเกี่ยวข้าว
อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวข้าว พร้อมทั้งบอกข้อดีและข้อเสียของการเก็บเกี่ยวแต่ละวิธี
-หนังสือ
-อินเตอร์เน็ต
-ผู้รู้/ปราชญ์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น